Plzeň - Moving Station


Smysl projektu

Smyslem projektu byla záchrana devastované nemovité kulturní památky, západního křídla budovy vlakového nádraží Plzeň – Jižní předměstí, která již od roku 1986 není využívána pro svůj původní účel, a nové uplatnění rekonstruovaného objektu pro různorodé kulturní aktivity příspívající k rozvoji cestovního ruchu.

Rekonstrukce budovy nádraží proběhla od ledna do září 2015 za přispění partnerů. Vlastníkem budovy je společnost Klotz a.s. a provozovatelem občanské sdružení Johan.

Původní využití objektu

Objekt bývalé odjezdové budovy nádraží Plzeň Jižní předměstí byl před rekonstrukcí využíván pro různé kulturní performance zabezpečované sdružením Johan. Občanské sdružení JOHAN v roce 2000 v opuštěné a zdevastované budově připravilo první úspěšný kulturní workshop v rámci Mezinárodního festivalu DIVADLO. V roce 2001 pak od tehdejšího majitele objektu, Českých drah, získalo pětiletou nájemní smlouvu na objekt, a dokonale ji využilo. Otevřený komunikační prostor Moving Station, jak byl objekt bývalé odjezdové haly Jižního nádraží nazván, se stal scénou pro nezávislé umělecké projekty, uváděl alternativní uměleckou tvorbu a původní autorské projekty.

Pravidelně se zde prezentovali současné trendy především z oblasti performing arts s akcentem na experimentální divadlo, výtvarné umění, projekty prostupující napříč žánry a druhy umělecké tvorby (tzv. site specific projekty). V budově pracovali nezávislé divadlo TYAN, studentská skupina Evrybáby, Níc než chleba, 2. nástupiště, zkoušeli zde dvě hudební tělesa, žonglérská skupina, byl vytvořen letní výtvarný ateliér a budoval se druhý stálý ateliér výtvarné skupiny KYČN.

Ze kulturních aktivit je třeba zmínit tyto samostatné projekty:

Aktuální využití objektu

Bylo vystaveno multifunkční zařízení, kde budou proporčně zastoupeny hlavní kulturní disciplíny, které budou navzájem v permanení tvůrčí interakci. V úrovni mostu a vstupu je víceúčelová vstupní hala s využitím pro výstavní účely nebo jako malý sál. V úrovni mostovky vznikl také další malý sál (studio, foyer). V úrovni peronu se nachází velký multifunkční sál s mnohstranným kulturním využitím. Realizací záměru došlo tedy k záchraně a výraznému zlepšení funkčnosti a vzhledu objektu Jižního nádraží a zatraktivnění celé okolní městské části Plzně pro účely cestovního ruchu i pro potřeby obyvatel města.

Základní kompoziční myšlenkou návrhu bylo vytvoření dvou multifunkčních sálů užívajících celou šířku objektu a vytvoření dostatečného zázemí pro účinkující a návštěvníky. Budova nádraží tak dostala nové logické členění na tyto části:

  • vstupní secesní hala – výstavní prostory, malá scéna
  • malý sál (studio, foyer) v úrovni mostovky - výstavní prostory, malá scéna
  • velký multifunkční sál v úrovni peronu
  • zázemí multifunkčního kulturního zařízení –zkušebny, kancelář, šatny, sklady, sociální zařízení

Provozovatelem nově zrekonstruované budovy je občanské sdružení Johan.

Multifunkční kulturní zařízení je prostor, kde je možné prakticky prezentovat všechny žánry umění. Prostory mohou být využívány jako koncertní a taneční sály, galerie, projekční sály a divadlo. Sály jsou navrženy v souladu s požadavky provozu jako víceúčelové s variabilním hledištěm a jevištěm.

Volná dispozice prostoru ve spojení s variabilními technologiemi, umožňujícími bezpočetné varianty uspořádání, jsou hlavní charakteristikou moderního kulturního prostoru pro 21. století. Jeho použití umožní vytvoření klasického divadelního prostoru i úplné uvolnění dispozice sálu bez hlediště. Pro kukátkové uspořádání (divadlo, koncerty, projekce, přednášky...) je počítáno s jevištěm vybaveným mobilním pódiem v západní části sálu, které přiléhá ke stávajícímu provoznímu schodišti.

Podkroví bylo plnohodnotně využito. Západní část slouží jako zázemí a zbylá část pro umístění technologie VZT. Podkroví je komunikačně napojeno na stávající provozní schodiště na západě. Tím je dosaženo adaptace celého objektu na novou funkci s cílem obohatit městský charakter lokality. Využití objektu se předpokládá především pro menšinovou kulturní scénu v Plzni, tzv. site specific projekty.

Fotogalerie

Podpora projektu

Tento projekt „Plzeň - Culture Station“, reg. číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02916 je spolufinancován Evropskou unií a Plzeňským nadačním fondem. Projekt byl podpořen také dotací města Plzně.